طراحی الگو و دوخت انواع دامن

در این دوره که بخشی از دوره نازک دوز می باشد شما با مهارت های طراحی و دوخت انواع دامن آشنا خواهید شد.