از سال 1386 به صورت رسمی فعالیت داشته
مدارک رسمی مدیریت آموزشگاه و مربی گری تمامی دیپلم های فنی و حرفه ای دارد