توضیحات

آرایشگر موی زنانه:

به مفهوم آراستن و نگهداری مو به منظور با رعایت بهداشت گیسوان، شغلی در حوزه مراقبت زیبایی است که شایستگی هایی چون:

  • آلودگی زدایی محیطی
  • حفاظت و بهداشت فردی مشتری
  • مشاوره و پذیرش مشتری
  • آماده سازی مو قبل از آرایش مو
  • فرم دهی به موها با بیگودی
  • سشوار کشیدن مو
  • فرم دهی موها با اتو و موپیچ ها
  • اضافه کردن مو
  • انجام بافت

را در بر گرفته است.