استاد بین المللی و دارای تمامی مدارک فنی حرفه ای مرتبط با شینیون , دارای مدرک شینیون استاد جورج از روسیه ، مدارک شفق، باباویسکی، روسلان تاتیانی،نیکلای، هانری زادور،…