• مدرس بین المللی اکستنشن مو
  • بیش از 5 سال مدرس رسمی آموزشگاههای سازمان فنی و حرفه ای
  • دانش آموخته موسسه گلدیس