مدرس بین المللی كار با مواد و صافي و احيای مو،
مشاور كارشناس و مدرس بين المللي داراي مدرك از برزيل،
كار افرين برتر كشور در سال ٩٧،٩٨،٩٩،١٤٠٠،
برگزاري بيش از ١٠٠ وركشاپ اموزشي در ايران