• مدرس رسمی کاشت و اکستنشن مژه و لیفت و لمینت مژه و ابرو
  • دارنده مدرک از اکادمی فی و
  • دارنده مدرک از آکادمی مایلمینیشن ایتالیا
  • دارنده مدرک ژیک آلمان ، کمبینال اتریش دکتر تمپ